عنوان
بررسي اشکال مورفوکليماتيک و طبقه¬بندي مناطق مورفوکليماتيک حال حاضر در مجموعه کوهستاني قله‌برد(مريوان) ¬با استفاده از مدل پلتير
نویسنده (گان)
بهزاديان,فاطمه;مددي,عقيل;باخويشي,کاوه
چکیده مقاله
منطقه¬ي مورد مطالعه به دليل شرايط آب و هوايي خاص، شديداً تحت تأثير جريان¬ها¬ي مديترانه¬اي قرار گرفته است. و به علت كوهستاني بودن و برخورد اين جريان¬ها با هم در اين منطقه، ريزش¬هاي جوي زيادي ايجاد مي¬شود. بنابراين در اين منطقه، اشکال ژئومورفولوژي متنوعي ايجاد مي¬شود. هدف از اين پژوهش، بررسي اشکال مورفوکليماتيک و طبقه¬بندي مناطق مورفوکليماتيک حال حاضر در مجموعه کوهستاني قله‌برد(مريوان) ¬با استفاده از مدل پلتير مي-باشد. در ادامه براي به دست آوردن دماي منطقه، با توجه به گسترش يخچال¬ها و آثار و شواهد يخچالي با تاکيد بر يخرفت¬ها عمل گرديد. سپس بر اساس گسترش يخرفت¬ها و روش نسبت پنجه به ديواره، ارتفاع برف مرز براي مجموعه کوهستاني قله¬برد محاسبه گرديد. و همچنين با استفاده از تجزيه و تحليل داده¬ها در محيط excel، spss، Arc Mapدما، بارش و همچنين مناطق مورفوکليماتيک حال حاضر به دست آمد و نهايتا به اين نتيجه رسيديم که دماي حال حاضر در قله¬برد، حدود 7/10 درجه سانتي¬گراد است. و سيستم فرسايش فلوويال، از ارتفاع 2800 متر به پايين را تحت تسلط خود دارد.

متن کامل مقاله