عنوان
بررسي و طبقه¬بندي اشکال مورفوکليماتيک گذشته(وورم) در مجموعه کوهستاني قله‌برد(مريوان)
نویسنده (گان)
بهزاديان,فاطمه;مددي,عقيل;باخويشي,کاوه
چکیده مقاله
منطقه¬ي مورد مطالعه(قله¬برد) به دليل شرايط آب و هوايي خاص، تحت تأثير جريان¬ها¬ي مديترانه¬اي قرار دارد. هدف از اين پژوهش، بررسي و طبقه بندي اشکال مورفوکليماتيک گذشته (وورم) در مجموعه کوهستاني قله‌برد(مريوان) مي-باشد. در اين راستا براي بازسازي دماي گذشته (وورم)، با توجه به گسترش يخچال¬ها و آثار و شواهد يخچالي با تاکيد بر يخرفت¬ها عمل گرديد. و با توجه به آن دماي دوران گذشته(وورم) بازسازي شد. و همچنين با استفاده از تجزيه و تحليل داده¬ها در محيط excel ، spss، Arc Mapدما، بارش و مناطق مورفوکليماتيک گذشته به دست آمد. و نهايتا به اين نتيجه رسيديم که در دوران گذشته مجموعه کوهستاني قله¬برد، تحت حاکميت سيستم مورفوکليماتيک يخچالي بوده است. همچنين در گذشته سيستم فرسايش يخچالي به طور متوسط بالاتر از 1916متر بوده است. و سيستم فرسايش مجاور يخچالي بين 1020 تا 1916 متر را تحت حاکميت خود داشته است. همچنين سيستم فرسايش فلوويال پايين¬تر از 1020 متر است که اين مرزها در همه جا ثابت نبوده و بر اساس موقعيت کوهستان داراي اختلافاتي بوده¬اند.

متن کامل مقاله