عنوان
بررسي ارتباط شيوع بيماري سالک با سيگنالهاي اقليمي در شهرستان پلدختر
نویسنده (گان)
Gholamrezaei,Sara
چکیده مقاله
بيماري ليشمانيوز يكي از مهم‌ترين و شايع¬ترين بيماري¬هاي بومي ايران و دومين بيماري انگلي قابل سرايت به‌وسيله بندپايان بعد از مالارياست. تعداد مبتلايان به اين بيماري در شهرستان پلدختردر ده سال گذشته رو به افزايش بوده است. در اين تحقيق به مدل¬سازي رابطه بيماري سالک و سيگنال¬هاي اقليمي پرداخته شد. به همين منظور بين تعداد مبتلايان به بيماري و سيگنال¬هاي اقليمي به صورت همزمان و با يک، دو، سه و چهار ماه تأخير همبستگي گرفته شد. نتايج تحقيق نشان داد که بين آمار ابتلا به بيماري در کل دوره با سيگنال pdo با دو ماه تأخير بيشترين ميزان همبستگي( 53/84 ) بدست آمد. علاوه بر اين نتايج نشان داد که استفاده از سيگنال¬هاي اقليمي با تأخير براي پيش¬بيني بيماري، بهتر ازبکارگيري سيگنال¬ها و بيماري به صورت همزمان بوده و در نيمي از ماه¬هاي سال همبستگي خوبي بين شيوع بيماري سالک و سيگنال¬هاي اقليمي وجود دارد.

متن کامل مقاله