عنوان
تعيين رابطه دماي هوا و دماي اعماق مختلف خاک در ايستگاه آباده
نویسنده (گان)
جهاني دوقزلو,فاطمه;مزيدي,احمد;مظفري,غلامعلي
چکیده مقاله
مطالعه دماي خاک در اعماق مختلف، از نظر هواشناسي، اقليم‌شناسي (بخصوص در مقياس خرد)، کشاورزي و صنعت حائز اهميت است. روش‌ پژوهش توصيفي-تحليلي بوده و هدف آن تعيين روابط دماي هوا و دماي اعماق (5، 10، 20، 30، 50 و 100) سانتيمتر خاک در ساعت‌هاي 5/6، 5/12 و 5/18 طي دوره آماري 2016-1995 در ايستگاه‌ آباده بوده است. آمار روزانه از مرکز هواشناسي استان دريافت گرديد و داده‌ها در نرم‌افزارهاي اکسل و Spss مرتب شده، با استفاده از روش رگرسيون براي هر عمق خاک معادله‌اي به دست آمده و به صورت جدول ارائه شده و مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ضريب همبستگي دماي هوا و دماي اعماق خاک و نيز تمام اعماق نسبت به هم براي تمام فصول در سطح 99 درصد معني‌دار است. بالاترين ضريب همبستگي در تمام فصول معمولا در اعماق سطحي خاک و مخصوصا در عمق 5 سانتيمتر در ساعت 5/18 بوده و کمترين ضريب همبستگي نيز در تمام فصول در عمق يک متري و در ساعت 5/6 بوده است.. ميزان افزايش دماي خاک نسبت به هر درجه افزايش دماي هوا در فصل بهار و پاييز بيشتر از دو فصل ديگر است.

متن کامل مقاله