عنوان
بررسي تغييرات زماني بارندگي در ايستگاه اردبيل با استفاده از تحليل‌هاي آماري
نویسنده (گان)
ذوالفقاري,فاطمه;محمدي,مسيح اله;تيموري,مريم
چکیده مقاله
در اين پژوهش، روند تغييرات بارندگي فصلي و سالانه ايستگاه اردبيل طي دوره آماري (1377 تا 1391) با استفاده از مدل¬هاي رگرسيوني (خطي و پلي نوميال مرتبه 6) و تحليل گرافيکي من ـ کندال که جزو متداول¬ترين روش¬هاي ناپارامتري مي¬باشد، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از نوع و زمان تغيير پارامتر اقليمي فصلي و سالانه ايستگاه اردبيل نشان داد که داده¬هاي بارشي سالانه تا سال 1383 حالت کاهشي داشته و از اين سال به بعد ايستگاه¬ اردبيل تغييرات از نوع افزايشي را نشان مي¬دهد. در عين حال، بررسي نوع و زمان تغيير پارامترهاي اقليمي فصلي ايستگاه¬ اردبيل نيز نشان داد که فصل بهار و تابستان از سال 1384 حالت افزايشي به خود گرفته¬اند و بارش در فصول پاييز و زمستان از نوسانات زيادي برخوردار است و در فصل پاييز کاهش بارش را شاهد هستيم. همچنين بر اساس آزمون گرافيکي من ـ کندال براي مؤلفه¬ روند بارش سالانه روند خاصي مشاهده نمي¬شود.

متن کامل مقاله