عنوان
رونديابي تغييرات گازهاي گلخانه¬اي و بارش در ايستگاه¬هاي منتخب استان اردبيل بر مبناي آزمون T
نویسنده (گان)
سليماني,سحر;صلاحي,برومند
چکیده مقاله
مسأله¬ي گازهاي گلخانه¬اي و تغييرپذيري بارش از مباحث مهم عصر حاضر است. اين تحقيق نوسانات گازهاي گلخانه¬اي اتمسفر، بارش و اثرات گازهاي¬گلخانه¬اي بر بارش را در 4 ايستگاه سينوپتيک استان اردبيل بررسي کرده است. داده¬هاي مورد استفاده شامل داده¬ي بارش ماهانه¬ي 4 ايستگاه سينوپتيک استان اردبيل و داده¬ي گازهاي گلخانه¬اي دي¬اکسيدکربن و متان در دوره¬ي آماري مشترک طي سال¬هاي¬ (1996-2011) مي¬باشد. نتايج حاصل از آزمون T دو نمونه¬ي مستقل نشان مي¬دهد که در هر متغير و ايستگاه در اغلب موارد تفاوت ميانگين دو دوره شهودي است. روند مقادير استاندارد شده¬ي گاز دي¬اکسيد¬کربن و متان و بارش هم در نيمي از موارد حاکي از اثرپذيري پديده-ي بارش مي¬باشد. در حالت کلي نکته¬اي که بايستي بدان توجه شود مسأله¬ي نقش گازهاي گلخانه¬اي در روند بارش است که تصميم¬گيري در مقياس جهاني را براي مقابله و پيشگيري با اثرات سوء اقليمي و محيطي اين گازها مي¬طلبد زيرا در صورت عدم برنامه¬ريزي، قابليت تبديل به يک بحران و مخاطره را دارد.

متن کامل مقاله