عنوان
بررسي کيفيت آب از طريق مدل¬هاي پيش¬بيني اکسيژن محلول در سيستم¬هاي آبزي¬پروري
نویسنده (گان)
حسيني گله زن,فيروزه;بياتي,محمدرضا;صفري,اميد;روحاني,عباس
چکیده مقاله
امروزه با توجه به اهميت کيفيت آب در صنعت آبزي¬پروري، مديريت سيستم¬هاي آبزي¬پروري را مترادف با مديريت آب در سيستم مي¬دانند. از آن¬جا که اکسيژن محلول به عنوان تاثيرگذارترين پارامتر کيفيت آب مطرح مي-شود و همچنين تاثير اساسي ميزان اکسيژن محلول در فرايندهاي زيستي آبزيان لازم است که روش مناسبي براي آگاهي از تغييرات آن در طول دوره پرورش به کار گرفته شود. از طرفي با توجه به زمان¬بر بودن و دقت کمتر روش-هاي تجربي و آزمايش مزرعه¬اي استفاده از روش¬هاي هوشمند مانند مدل¬سازي در اين باره ضروري مي¬باشد. تا کنون مدل¬هاي مختلفي از جمله مدل¬هاي رياضي، مدل¬هاي هيبريدي از روش¬هاي هوش مصنوعي به منظور پيش¬بيني اکسيژن محلول در سيستم¬هاي آبزي¬پروري ارائه شده است. اما براي آگاهي از ميزان کارآيي هر مدل و معرفي مدل مناسب¬تر نياز است که ويژگي هاي يک مدل بهينه مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين هدف از اين مقاله بررسي مدل-هاي مختلف پيش¬بيني ميزان اکسيژن محلول در سيستم¬هاي پرورش ماهي و شناسايي روش مناسب مي¬باشد.

متن کامل مقاله