عنوان
بر آب و هواي ايستگاه هاي آبادان، اهواز و ماهشهر NAO مطالعه شاخص اقليمي
نویسنده (گان)
فرزانه,مهسا;برنا,رضا
چکیده مقاله
با بررسي تاثير NAO سالانه بر بارش سالانه ي ايستگاه ها معلوم شد که؛ در ايستگاه آبادان در3 مرحله فاز مثبت؛ 2 دوره ي ترسالي و1 دوره ي خشکسالي ديده مي شود و در 3 مرحله فاز منفي؛ با 2 دوره ي ترسالي و1 دوره ي خشکسالي همراه بوده است.در ايستگاه اهواز در3 مرحله فاز مثبت؛ 2 دوره ي نرمال و1 دوره ي خشکسالي ديده مي شود و در 3 مرحله فاز منفي؛ ا دوره ي ترسالي، ا دوره ي نرمال و ا دوره ي خشکسالي ديده مي شود. در ايستگاه ماهشهر در3 مرحله فاز مثبت؛ 2 دوره ي ترسالي و1 دوره ي خشکسالي ديده مي شود و در 3 مرحله فاز منفي؛ 1 دوره ي ترسالي و2 دوره ي خشکسالي ديده مي شود. با بررسي تاثير NAO زمستانه بر بارش زمستانه ي ايستگاه ها به اين نتيجه رسيديم که؛ در ايستگاه آبادان در7 مرحله فاز مثبت؛ 1 دوره ي ترسالي و5 دوره ي خشکسالي ديده مي شود و در 3 مرحله فاز منفي؛ با 1 دوره ي ترسالي و2 دوره ي خشکسالي همراه بوده است. در ايستگاه اهواز در7 مرحله فاز مثبت؛ 1 دوره ي ترسالي و6 دوره ي خشکسالي ديده مي شود و در 3 مرحله فاز منفي؛ 1 دوره ي ترسالي و2 دوره ي خشکسالي ديده مي شود.در ايستگاه ماهشهر در7 مرحله فاز مثبت؛ 1 دوره ي ترسالي، ا دوره ي نرمال و 1 دوره ي خشکسالي ديده مي شود و در 3 مرحله فاز منفي؛ 1 دوره ي ترسالي و2 دوره ي خشکسالي ديده مي شود. به طور کلي در ايستگاه هاي آبادان و ماهشهر فاز مثبت شاخص نوسان اطلس شمالي تقريباٌ هماهنگ با کل کشور است. در تمامي ايستگاه ها غالباٌ فاز مثبت همراه با خشکسالي بوده که با وضعيت کلي کشور هنگام چيرگي فاز مثبت تطابق دارد.

متن کامل مقاله