عنوان
واکاوي اثر دماي سطح درياي عرب و عمان بر فعاليت چرخندهاي حاره اي و رطوبت نواحي ساحلي جنوب شرق ايران
نویسنده (گان)
شجاع,فائزه;خسروي,محمود;شمسي پور,علي اکبر
چکیده مقاله
هدف اين مطالعه واکاوي تغييرات دماي سطح دريا و تأثير آن روي فعاليت چرخندهاي حاره‌اي درياي عرب و عمان، همچنين رطوبت نواحي ساحلي جنوب شرق ايران است. داده‌هاي مورد نياز از سه پايگاه داده¬هاي اقليميECMWF ، JTWC و سازمان هواشناسي کشور، استخراج گرديد. ابتدا ميانگين مقادير SST به صورت ماهانه محاسبه و نقشه¬هاي مورد نظر ترسيم گرديد. سپس جهت تحليل ارتباط بين دماي دريا و سرعت باد سطحي، همبستگي اين دو پارامتر در زمان وقوع چرخند و يک هفته قبل از آن مورد آزمون قرار گرفت. در نهايت با استفاده از آزمون من کندال و تخمينگر شيب سن تأثيرات SST روي ميزان رطوبت نواحي ساحلي، مشخص گرديد. نتايج نشان داد بالاترين مقادير دماي درياي عمان مربوط به ماه ژوئن بوده و همبستگي مثبتي بين SST و باد سطحي قبل از وقوع چرخند وجود دارد. همچنين تغييرات رطوبت نسبي و دماي نقطه شبنم چابهار و جاسک در ماه‌هاي جولاي، آگوست و سپتامبر از SST تبعيت کرده و داراي روند افزايشي هستند.

متن کامل مقاله