عنوان
بررسي و تحليل شرايط تغيير اقليم تبريز تا سال 2040 با استفاده از سناريوهاي اقليمي
نویسنده (گان)
ميکائيلي,خديجه;سبحاني,بهروز;قويدل,فاطمه
چکیده مقاله
از چند دهه¬ي پيش تغيير اقليم به يکي از بحث¬هاي مهم جهاني تبديل شده است که نظر بسياري از محققان به خصوص اقليم¬شناسان را به خود جلب نموده است. تغييرات دماي جو به علت عبور سيستم¬هاي هوا اغلب بسيار ناگهاني است و گياهان نمي¬توانند خود را با اين نوسان¬هاي شديد سازگار کنند و در نتيجه آسيب مي¬بينند. به همين دليل مدل¬هاي گردش عمومي جو (GCM) توسعه يافته¬اند تا پارامترهاي اقليمي را در ريز مقياس پيش¬بيني نمايند. بر همين اساس در مطالعه¬ي حاضر با استفاده از اين تکنيک، خروجي¬هاي مدل IPCM4 و HADCM3 با سه سناريوي A1B، A2 و B1، براي دوره¬ي 2011 تا 2050 ريز مقياس گرديده و نتايج بعد از صحت سنجي و انجام همبستگي، RMSE و AME تجزيه و تحليل شد. براي بررسي و تحليل شرايط تغيير اقليم تبريز سناريوي B1 و A1B مدل HadCM3 به بهترين شکل پيش¬بيني نمود. ولي سناريوي A1B مدل IPCM4 در مقايسه با داده¬ي واقعي نسبت به ساير سناريوها نتيجه¬ي ضعيف¬تري ارائه داد.

متن کامل مقاله