عنوان
تحليل شدت- تداوم خشکسالي بر اساس توابع مفصل در ايستگاه سينوپتيک تبريز
نویسنده (گان)
رحيمي بياتي,زهرا;عرفانيان,مهدي;جوان,خديجه ;بابايي حصار,سحر
چکیده مقاله
خشکسالي¬ وضعيتي از کمبود بارندگي و افزايش دماست که به شدت برهمه جوانب فعاليت¬هاي بشر تاثير مي¬گذارد. بنابراين لازم است خصوصيات آن به دقت تحليل شود و مورد بررسي قرار گيرد. هدف از اين پژوهش، تحليل شدت و تداوم خشکسالي با استفاده از توابع مفصل دومتغيره در ايستگاه¬ سينوپتيک تبريز مي¬باشد. ابتدا بر اساس شاخص¬ بارش و تبخير-تعرق استاندارد شده (SPEI) و با استفاده از تئوري دنباله¬ها، سري داده¬هاي شدت و تداوم خشکسالي بدست آمد و با استفاده از آماره آزمون کلموگلوف-اسميرنوف بهترين توابع توزيع حاشيه¬اي تعيين گرديد. تابع توزيع گاما به عنوان مناسب¬ترين تابع براي شدت خشکسالي و تابع نمايي به عنوان مناسب¬ترين تابع براي تداوم خشکسالي در ايستگاه مورد مطالعه انتخاب گرديد. هفت خانواده مختلف از توابع مفصل براي ايجاد يک تابع توزيع پيوسته از مشخصات شدت و تداوم خشکسالي مورد آزمون قرار گرفت که تابع مفصل کلايتون به عنوان تابع برتر انتخاب گرديد. سپس احتمالات توام خشکسالي محاسبه گرديد و خطوط هم احتمال شدت و تداوم خشکسالي ترسيم شد. نتايج حاصل از تحليل شدت و تداوم خشکسالي که از فاکتورهاي مهم خشکسالي مي باشند در ارائه راهکارها و استراتژي¬هاي مناسب در شرايط خشکسالي کمک بزرگي مي¬کند.

متن کامل مقاله