عنوان
پيش آگاهي فصلي بارش ايران با استفاده از مدل آماري- پيوند از دور
نویسنده (گان)
احمدي,محمد;غلامي,سروش
چکیده مقاله
در اين پژوهش، براي نخستين بار در کشور با استفاده از داده هاي 52 شاخص پيوند از دور، پيش بيني هاي فصلي بارش کشور انجام گرفته است. نخست، داده هاي مورد نياز از پايگاه داده نوآ از ژانويه سال 1950 تا تازه ترين ماه موجود در سال جاري گرفته شده است؛ سپس اين داده ها در يک ماتريس همبستگي چيده شده و واکاوي همبستگي پيرسن روي آن ها انجام گرفت. در ادامه پنج سال با بالاترين ضريب همبستگي انتخاب و مبناي قياس پيش بيني بر اساس فرض وجود شرايط مرزي مشابه و تداوم شرايط مشابه آب و هوايي براي يک منطقه، بعنوان فراسنج پيش بيني شده در نظر گرفته مي شود. يافته هاي اين پژوهش کاربردي- عملياتي نشان دهنده درستي 60 تا 70 درصدي پيش بيني بارش براي ايستگاه کرمانشاه بوده است.

متن کامل مقاله