عنوان
جزيره ي گرمايي کلانشهر مشهد
نویسنده (گان)
منتظري,مجيد
چکیده مقاله
در بررسي جزيره گرمايي کلانشهر مشهد از رويکرد رويه پايه، استفاده شد. بدين منظور داده هاي دماي رويه شب هنگام موديس تررا، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ بکار گرفته شد. پس از اطمينان از وجود جزيره گرمايي، ابتدا ميانگين بلندمدت دماي رويه براي چهارگوش محدوده منطقه شهري مشهد محاسبه شد. سپس تحليل خوشه اي سلسله مراتبي بر روي آرايه داده ها اعمال و در نهايت به ۸ پهنه دمايي تفکيک گرديد. پهنه هشتم که دماي بالاتري داشت و منطبق با مرز محدوده شهري بود، به عنوان جزيره گرمايي در نظر گرفته شد و مجدداً تحليل خوشه اي بر روي داده هاي پهنه هشتم، اعمال و جزيره گرمايي به ۶ پهنه، تفکيک شد. هسته جزيره گرمايي منطبق بر محدوده هاي سنتي شهر و اطراف حرم مطهر رضوي به سمت شمال غرب گسترش يافته است. متوسط دماي شب هنگام آن حدود ۱۲ درجه سلسيوس است و بين پهنه هاي دمايي شهري ۵/۲ درجه و بين هسته و پيراشهر ۵/۳ درجه اختلاف دما وجود دارد. هسته جزيره گرمايي به سمت شمال غرب و منطقه تازه ساخت کلانشهر مشهد درحال گسترش است.

متن کامل مقاله