عنوان
تجزيه وتحليل شاخص هاي حدي دما دردوره گرم شهرستان خرم آباد(1980-2010)
نویسنده (گان)
احمدي,فرزانه;بازوند,ناهيد;طلايي,مسعود
چکیده مقاله
گرمايش جهاني همراه با افزايش دما، سبب افزايش خشکسالي ها وموج هاي گرما همرا با دماي بالا ميشود.اين پديده به شکل متفاوتي بر قسمت هاي مختلف سيستم سياره تأثير مي گذارد. لذا به دليل اهميت اين موضوع ،تحقيق حاضربه بررسي وتحليل شاخص هاي حدي دما در دوره گرم سال شهرستان خرم آباد طي دوره آماري2010-1980، پرداخته است. هدف از اين تحقيق آشکارسازي تغييراقليم شهرستان خرم آباد براساس شاخص هاي حدي دما مي باشد.اين شاخص ها شامل روزهاي تابستان(SU2) ،شب هاي حاره اي(TR20)،بيشترين دماي بيشينه((TXX ،کمترين دماي بيشينه((TNX ،شب هاي گرم(TN90P )،روزهاي گرم(TX90P )،طول دوره گرم (WSDI )و طول دوره رشد(GSL) مي باشد. روش تحقيق آماري بوده و از نرم افزارR-CLIMDE, EXELLو آزمون MAN_KENDALLاستفاده شد. نتايج نشان مي دهد ازبين شاخص هاي فوق همگي جزطول دوره رشد داراي روند مثبت وافزايشي بوده وهمگي داراي روند معني دارمي باشند.بنابراين افزايش گرما وتغييراقليم درايستگاه فوق تاييد شد.

متن کامل مقاله