عنوان
بررسي آسايش اقليمي و طراحي متناسب با اقليم شهرستان کوهرنگ
نویسنده (گان)
ديرمجائي,آيدا;اکبري ازيراني,طيبه
چکیده مقاله
لازمه دستيابي به آسايش اقليمي و بهره مندي از ويژگي هاي آب و هوايي در هر محيط به منظور کاهش هزينه ها، جلوگيري از اتلاف انرژي، کاهش گرمايش و سرمايش مازاد و کاهش توليد گازهاي گلخانه اي، طراحي و معماري متناسب با ويژگي هاي اقليمي آن منطقه مي باشد در پژوهش حاضر، شهرستان کوهرنگ به منظور دستيابي به آسايش اقليمي و ارائه ي راهکارهاي مناسب جهت طراحي همساز با اقليم، با استفاده از داده هاي هواشناسي در دوره آماري ۱۱ ساله و بهره گيري از معيارها و شاخص هاي مناسب از جمله: انواع طبقه بندي اقليمي، شاخص دماي موثر استاندارد، شاخص خنک کنندگي و سوزباد، نمودار زيست اقليم اولگيي و معيار ماهاني مورد مطالعه قرار گرفته است و در نتيجه مطابق با ويژگي هاي اين شهرستان، راهکارهايي در خصوص طراحي داخلي، نماي ساختمان و منظر شهري ارائه گرديده است.

متن کامل مقاله