عنوان
پايش اقليمي تغييرات سطح جنگل‌هاي شرق مازندران با استفاده از تکنيک‌هاي سنجش از دور
نویسنده (گان)
نوروز ولاشدي,رضا
چکیده مقاله
در چند دهه گذشته، فعاليت‌هاي بشر و طبيعت همچون تغيير اقليم و کشاورزي در کيفيت و کميت جنگل‌هاي شمالي ايران تغييراتي ايجاد کرده است. هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات گستره جنگل با استفاده از تصاوير لندست سامانه سنجش از دور در منطقه شرق مازندران است. پايش اقليمي تغييرات سطح جنگل در طي سه دهه اقليمي گذشته مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا تصحيحات راديومتريک، هندسي و توپوگرافي بر تصاوير تهيه شده از سنجنده ماهواره انجام شد. جهت شناسايي و طبقه‌بندي مناطق جنگلي به روش نظارت شده گروه‌هاي سه گانه حاصل شد. در نقشه نهايي، زمين به سه طبقه جنگل‌هاي انبوه، جنگلي نيمه متراکم، مخلوط از جنگل پراکنده تقسيم بندي شد. با بررسي اقليمي تغييرات سطح جنگل نتايج نشان داد، افزايش معني‌دار سطح جنگل‌هاي نيمه متراکم با افزايش معني‌دار روزهاي گرم، طول فصل رويش و حداکثر بارش پنج روزه همراه شد. همچنين کاهش سطح جنگل‌هاي انبوه با کاهش معني‌دار طول مدت سرما و شب‌هاي سرد در دوره زماني مورد مطالعه همخواني داشته است. پايش اقليمي تغييرات سطح جنگل مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي آينده منابع طبيعي مفيد باشد.

متن کامل مقاله