عنوان
ارزيابي اثرات خشکسالي بر توان اقتصادي روستاهاي شهرستان نيمروز
نویسنده (گان)
کرمي,مهران
چکیده مقاله
امروزه خشکسالي يکي از مخاطرات مهم طبيعي محسوب مي¬شود که داراي پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم بويژه در نواحي روستايي است. خشکسالي¬هاي پياپي باعث از بين رفتن کشاورزي و خالي شدن روستاه¬ها از سکنه گرديده که به شهرها مهاجرت کرده¬اند. هدف پژوهش حاضر ارزيابي اثرات خشکسالي بر توان اقتصادي روستاهاي شهرستان نيمروز است. جامعه آماري اين تحقيق را 15 روستاي شهرستان نيمروز تشکيل مي¬دهد(1890خانوار) که با استفاده از روش اصلاح شده کوکران حجم نمونه¬اي به تعداد 195 انتخاب شده است. در پژوهش حاضر جهت افزايش درجه اعتبار از روش صوري استفاده شده است بدين منظور پرسشنامه بعد از تدوين در اختيار صاحب‌نظران، متخصصان و استادان قرار گرفت و پس از جمع‌آوري نظرات آن‌ها اصلاحات لازم انجام شد. براي تعيين پايايي پژوهش از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. ميزان آلفاي محاسبه شده72/0 است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون کولوموگراف- اسميرنوف، آزمون تي تک نمونه¬اي، ضريب همبستگي کندال و روش تحليل عاملي استفاده‌ شده است. نتايج آزمون تي نشان مي¬دهد که خشکسالي¬هاي اخير باعث افت توان اقتصادي روستاهاي منطقه و موجب تخريب منابع توليد شده است.

متن کامل مقاله