عنوان
بررسي تعديل آب وهوا با روش¬هاي بارورسازي ابرها ،يونيزاسيون وهارپ
نویسنده (گان)
قطره ساماني,مهرداد;حيدري بني,مهران
چکیده مقاله
در اين پژوهش سعي بر آن است که نتايج طرحهاي انجام شده در زمينه بررسي تعديل آب وهوا با روش¬ باروري ابرها ،يونيزاسيون وهارپ بر اساس اصول علمي و فني ارائه گردد. در ايران براي باروري ابر از دو روش هوايي و زميني مي¬توان استفاده نمود. روش هوايي، بيشتر مناسب براي فصل تابستان است كه به 3 طريق باروري در پايه ابر، باروري درون ابر و باروري قله ابر صورت مي‌گيرد. براي باروري قله ابر از گلوله‌هاي پرتابي يدور نقره استفاده مي‌شود. روش ديگر در كشورمان، تزريق افقي نيتروژن مايع است. گلوله‌هاي يدور نقره پرتابي، هسته‌هاي يخي مصنوعي را وارد منطقه فوق سرد ابري مي كنند و نيتروژن مايع با ايجاد سرمايش شديد در ابر، از بخار آب وآب فوق سرد هسته‌هاي يخي توليد مي‌كند و سپس به باران تبديل مي‌شوند. باانجام باروري منظم ابرها، مقدار بارش را مي‌توان به شرط دارا بودن پتانسيل باروري حداکثر5 تا 20درصد افزايش داد و اين مي¬تواند تنها بعنوان يک دور آبياري مؤثر باشد.در مورد يونيزاسيون وتحريک لايه يونوسفرومگنتوسفرکه از ارتفاع 60 تا 1000کيلومتري شروع مي شوند تاکنون هيچگونه شاهدي بر تغيير سيستم هاي جوي با توجه به نوع رفتار امواج راديويي نبوده واثري بر روي اقليم با اين فناوري ديده نشده است. با توجه به شواهد موجود در حال حاضر تکنولوژيهاي تعديل آب وهوايي که مدعي حصول اثرات بزرگ مقياس وچشمگير مي باشند، پايه علمي محکمي نداشته وبايستي با ترديد با آنها برخورد نموده وبعنوان يک پروژه تحقيقاتي نيز ملاحظاتي در نظر گرفته شود.

متن کامل مقاله