عنوان
بررسي فراواني خشکسالي¬ اردبيل با استفاده از شاخص¬هاي خشکسالي
نویسنده (گان)
ميرزايي,نبي اله ;,;قلي زاده ,محمدحسين
چکیده مقاله
خشکسالي به عنوان يک پديده اقليمي با کمبود رطوبت و بارندگي نسبت به نرمال تعريف مي شود. از مهمترين اجزاهاي رفتاري خشکسالي، فراواني، شدت و مدت مي باشد که بر اساس آن ها مقياس لازم براي برخورد و کاستن از اثرات آن فراهم مي گردد. در اين پژوهش شدت و فراواني خشکسالي در ايستگاه اردبيل با استفاده از شاخص بارش استاندارد، شاخص نرمال شده بارش و شاخص دهک¬ها طي بازه¬ي زماني 1977-2010 به دست آمد. نتايج حاصل از فراواني خشکسالي بر اساس شاخص¬هاي مورد بررسي نشان داد که تغييرات بر اساس نتايج حاصل از شاخص SPI طولاني ترين خشکسالي در دوره¬ي خشکسالي از سال 1983 تا 1990 به مدت 7 سال رخ داده است؛ به طوري که اين شاخص نتايج بهتري نسبت به دو شاخص ديگر ارائه مي دهد. براساس شاخص RDI شديدترين خشکسالي طي سال-هاي 1985 و 2010 و طولاني ترين دوره خشکسالي نيز در سال 1983 تا 1998 به وقوع پيوسته است. همچنين نتايج شاخص دهک ها نشان داد که طي دوره 1983 تا 1987 و 2001 و سال 2006 خشکسالي شديد رخ داده است. همچنين شباهت شاخص RDI و SPI در نشان دادن شدت خشکسالي از ديگر نتايج به دست آمده است

متن کامل مقاله