عنوان
تحليل روند تغيير بارش در استان گيلان با استفاده از روش من-کندال و اسپيرمن
نویسنده (گان)
اسدي ,کيوان;رضايي,پرويز;عالمي صف اول,پيام
چکیده مقاله
تغيير روند ونوسانات عناصر جوي در کنار بحث تغيير اقليم از عمده¬ترين چالش¬هاي پيش روي بشر در زمان حاضر است. محدوده مورد مطالعه در اين تحقيق استان گيلان در شمال کشور است. داده¬هاي تحقيق شامل: ميزان بارش و ميانگين ¬حداقل، حداکثر درجه ¬حرارت 6 ايستگاه¬ سينوپتيک استان طي دوره 32 ساله (2016-1984) است. اين داده¬ها از آرشيو سازمان هواشناسي دريافت و به صورت سري زماني تنظيم و با استفاده از آزمون من¬– کندال و اسپيرمن نوع و زمان تغييرات عناصر مذکور شناسايي و تحليل شده است. نتايج حاصل نشان مي¬دهد که زمان شروع بيشتر تغييرات ناگهاني و روند صعودي سري زماني داده¬ها و ميزان تغييرات بارش در ماههاي گرم چشمگيرتر است. زمان شروع تغييرات در ايستگاه¬هاي منطقه يکسان نيست و زمان شروع بيشتر تغييرات ناگهاني و از هر دو نوع روند و نوسان است. ميزان تغييرات بارش در ماه¬هاي گرم نمود بيشتري داشته، در حاليکه ميانگين، حداقل و حداکثر در جه -حرارت در ماه¬هاي تير و مرداد بيشتر و چشمگيرتر بوده و ساير ماه¬ها تغييرات قابل ملاحظه اي قابل مشاهده نيست. در مجموع ميزان بارش ايستگاه¬ها طي دوره مطالعاتي کاهش و ميانگين حداقل و حداکثر درجه حرارت افزايش داشته است.

متن کامل مقاله