عنوان
ريزمقياس نمايي مکاني دماي سطح زمين تصاوير ماهواره¬اي موديس به کمک تصاوير ماهواره¬اي لندست 8 با استفاده از روش¬هاي ادغام تصاوير
نویسنده (گان)
مکاري,مهدي;دهقان,هادي
چکیده مقاله
هدف از انجام اين پژوهش ريزمقياس نمايي مکاني دماي سطح زمين تصاوير موديس با استفاده ازالگوريتم¬هايي بر پايه تبديلات موجک بود. براي اين منظور از تصاوير موديس و لندست 8 که در تاريخ¬هاي 19 خرداد، 4 تير، 6 و 22 شهريور سال 1392 از سايت يو اس جي اس دانلود شدند، استفاده گرديد. منطقه مورد مطالعه بخشي از اراضي زراعي دشت مشهد بود. از دو الگوريتم افزايشي و جانشيني براي ادغام تصاوير موديس با لندست 8 استفاده شد. به منظور مقايسه عملکرد الگوريتم¬هاي به کار گرفته شده، معيارهاي ارزيابي ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE) و ضريب همبستگي (r) بين مقادير دماي سطح زمين تصوير لندست و تصوير ادغام شده موديس محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که در تمام تاريخ¬هاي مورد مطالعه عملکرد الگوريتم افزايشي از الگوريتم جانشيني بهتر بود. همچنين استفاده از تبديل موجک براي ريزمقياس نمايي دماي سطح زمين تابع فصل نبوده و در فصول مختلف نتايج مشابهي به دست مي¬دهد.

متن کامل مقاله