عنوان
شناسايي الگوهاي گردش جوي تراز 500 هکتوپاسکال بر روي ايران به کمک تحليل مولفه¬هاي اصلي با آرايه T
نویسنده (گان)
رضيئي,طيب
چکیده مقاله
با تحليل مولفه¬هاي اصلي با آرايه T بر روي داده¬هاي 15 زيرنمونه از کل داده¬هاي ميانگين روزانه تراز 500 هکتوپاسکالي NCEP/NCAR بر روي ايران، الگوهاي روزانه گردش جوي کشور در هريک از زيرنمونه¬ها بر اساس معيار بالاترين بارگويه به چهار الگوي کاملا متمايز طبقه¬بندي شدند. سپس نمره استاندارد چهار مولفه هر يک از اين زيرنمونه¬ها که به روش مايل چرخانيده شده¬اند به ماتريس کل داده¬ها (25538 روز) تابانيده شدند تا هريک از 25538 روز مورد مطالعه در يکي از اين چهار مولفه¬ها دسته¬بندي شوند. توزيع ماهانه اين الگوها نشان داد که يکي از آنها الگوي فصل سرد سال (CT1) ، دو تا از آنها الگوي دوره گرم سال(CT3, CT4 ) و الگوي ديگر (CT2) اگرچه داراي فراواني بيشتري در فصل گرم سال است ولي در دوره سرد سال نيز فراوان روي مي¬دهد.

متن کامل مقاله