عنوان
ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر دوره هاي فنولوژي بادام (مطالعه موردي:سبزوار)
نویسنده (گان)
باعقيده,محمد
چکیده مقاله
تغيير اقليم در بسياري از نقاط جهان موجب تغيير در دما و تغيير الگوهاي بارش مي‌شود که اين تغييرات مي‌تواند مراحل رشد و عملکرد گياهان را تحت تاثير قرار دهد. هدف اين مطالعه بررسي پيامدهاي تغيير اقليم بر دوره‌هاي فنولوژي بادام براساس رويکرد جديد در گزارش IPCC-AR5 در شهرستان سبزوار است. جهت انجام اين پژوهش ابتدا پس از بازسازي و بررسي صحت و همگني داده‌هاي اقليمي (حداقل و حداکثر) نياز‌هاي حرارتي بادام براساس شاخص وينکلر براي دوره 2005 - 1976 محاسبه گرديد. در ادامه با ريزمقياس‌گرداني داده‎هاي خروجي مدل CanESM2 به کمک نرم افزار SDSM پارامترهاي اقليمي تحت سناريوهاي (RCP2.6,RCP4.5,RCP8.5) در دوره 2011 – 2040شبيه‌سازي شد. يافته‌ها براي دوره آتي نشان داد که متوسط دماي کمينه و دماي بيشينه نسبت به دوره‌ي پايه افزايش داشته است که اين افزايش سبب تسريع در گلدهي و رسيدگي زودتر محصول نسبت به دوره مشاهداتي مي‌گردد. اين افزايش براي سناريو RCP8.5 نسبت به دو سناريو ديگر بيشتر خواهد بود.

متن کامل مقاله