عنوان
اهميت بررسي آب وهواي ديرينه درسيستم هاي کارستي بينالود و کپه داغ ، نمونه موردي (غارهاي مغان ، بيمارآب ، زوکنان)
نویسنده (گان)
نجفي زرمهري,فرزانه
چکیده مقاله
رسوبات درون غارها به ويژه چکيده ها (استالاگميت ها ) درچند دهه اخير توجه پژوهشگران اقليم را به خود جلب کرده اند ، چرا که با استفاده از اين رسوبات امکان بازسازي شرايط اقليمي تا حدود 500هزار سال گذشته فراهم مي شود . و به دليل شرايط ويژه چکيده ها ، اين شرايط اقليمي با دقت بالا درحد فصل يا سال قابل بازسازي است و امکان يافتن غار در تمامي عرض هاي جغرافيايي شرايط توليد داده هاي ديرينه ي اقليم با پوشش بسيار گسترده اي فراهم مي سازد . غارهاي مغان و بيمار آب و زوکنان به دليل ويژگيهاي منحصر به فرد در پژوهشهاي آب وهوا شناسي ديرينه کاربرد فراواني دارند . اين پژوهش به صورت ميداني و با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي و GIS مناطق مورد نظر انجام شده است . هدف ، معرفي و جلب نظر متخصصان پالئوکليماتولوژي ،حفظ و نگهداري غارها براي نسلهاي آينده است

متن کامل مقاله