عنوان
ارزيابي عملکرد مقادير بارش فرين برآورد شده¬ي پايگاه¬هاي جهاني بارش بر روي ايران
نویسنده (گان)
دارند,محمد
چکیده مقاله
هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي عملکرد برآورد مقادير بارش فرين پايگاه¬هاي جهاني بارش بر روي ايران است. براي نيل به اين هدف از داده¬هاي روزانه¬ي ياخته¬اي بارش 17 پايگاه داده¬ با تفکيک¬هاي مکاني مختلف بهره گرفته شد. داده¬هاي روزانه¬ي بارش مربوط به 157 ايستگاه همديد بر روي ايران به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. همچنين از 11 نمايه‌ي معرفي شده توسط تيم کارشناسي شناسايي تغيير اقليم و نمايه ها ( ETCCDI) براي ارزيابي فرين‌هاي بارش پايگاه‌هاي جهاني بارش و داده‌هاي ايستگاهي ايران کمک گرفته شد. يافته¬ها نشان داد که در بين پايگاههاي مورد واکاوي، پايگاه داده¬ي اسفزاري بهترين عملکرد را نسبت به ساير پايگاه¬هاي داده نشان مي¬دهد. در حاليکه پايگاه داده¬ي NCEP/NCAR بدترين عملکرد را نسبت به ساير پايگاه¬ها نشان مي¬دهد. بعد از پايگاه داده¬ي اسفزاري، براي نمايه¬هاي شدت بارش فرين، به ترتيب پايگاه¬هاي داده¬ي APHRODITE و WFDEI-GPCC و براي نمايه¬هاي بسامد و فراواني روزهاي همراه با بارش فرين، پايگاه-هاي داده¬ي TMPA، MSWEP و APHRODITE دقت بيشتري نسبت به ساير پايگاه¬هاي داده¬ي مورد واکاوي دارند.

متن کامل مقاله