عنوان
استخراج و تحليل الگوهاي مولد بارش‌هاي سنگين شهرستان اردبيل بر مبناي تحليل عاملي
نویسنده (گان)
وطن پرست,فاطمه
چکیده مقاله
سامانه‌هاي همديد از عوامل کنترل‌کننده‌ي الگوهاي بارش در هر منطقه مي‌باشد. در اين پژوهش جهت شناسايي الگوهاي مؤثر بر بارش سنگين، داده‌ي بارش روزانه‌ي ايستگاه سينوپتيک شهرستان اردبيل براي دوره‌ي2015-1976 استخراج شد و با اعمال روش تحليل عاملي در محيط spss، تست کرويت بارتليت 65درصد و ميزان خطا و سطح معني‌داري آن کمتر از 05/0 شد که نشان مي‌دهد داده‌ها قابليت عاملي شدن را داشته و سه عامل اول 82 درصد واريانس‌ها را تبيين مي‌کند که به ترتيب 07/43% ، 17/21% و 74/17% بوده و با انجام تحليل خوشه‌بندي به روش ادغام وارد و فاصله‌ي اقليدسي، چهار الگو به دست آمد و جهت شناسايي ارتباط اين الگوها با بارش رخ‌داده، از نقشه‌هاي slp، hgt تراز500، پيچانه، رطوبت نسبي، اُمگا ، وزش رطوبتي تراز500 و آب قابل بارش استفاده شد. نتايج تحليل‌ها نشان داد، در زمان حاکميت اين الگوها قرارگيري در منطقه‌ي گذار و شيو فشاري شديد سبب صعود و ناپايداري شده و رطوبت درياي سياه و خزر به بارش کمک کرده است.

متن کامل مقاله