عنوان
محاسبه دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست8 و روش پنجره مجزا و کاليبراسيون دما با استفاده از مدل هاي رياضي مطالعه موردي: استان کردستان
نویسنده (گان)
سودمندافشار,رضا;احمدي,سلمان
چکیده مقاله
هدف از انجام پژوهش حاضر محاسبه دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 8 مي باشد. از طرفي دماي سطح زمين يک پارامتر بسيار مهم در بررسي هاي زيست محيطي، فرآيندهاي بوم شناسي و تغييرات آب و هوايي در مقياس هاي مختلف است، و همچنين در مطالعات تعادل انرژي سطح، شرايط ميزان رطوبت خاک، ميزان تبخير و تعرق، و جزاير گرمايي شهري بسيار کاربردي محسوب مي شود. علاوه بر اين، دماي سطح زمين براي بررسي مسائل گرمايي، موضوعات مرتبط با سلامتي و آسيب پذيري انسان از تنش گرمايي و انتشار بيماري هاي انتقال زا نيز سودمند است. از آنجايکه سنجنده هايي با قدرت تفکيک طيفي بسيار بالا مانع از جذب طيفي بخارآب در باند مادون قرمز مي شوند در نتيجه اين امر موجب افزايش دقت محاسباتي در تعيين شاخص پوشش گياهي مي گرد. در اين پژوهش از الگوريتم پنجره مجزا جهت محاسبه دماي سطح زمين استفاده شده است که در اين روش جهت تخمين راديانس طيفي از باندهاي 10و 11 ماهواره لندست 8 استفاده گرديد. گسيلمندي به کمک اعمال تکنيک حد آستانه شاخص پوشش گياهي با استفاده از باند هاي 2، 3، 4 و5 بدست مي آيد. در خاتمه دماي بدست آمده به کمک معادلات رياضي پروژکتيو و داده هاي هواشناسي کاليبره گرديد. نتايج اين پژوهش نشان دهنده اين مهم است که الگوريتم پنجره مجزا و روش کاليبراسيون براساس مدل هاي رياضي نتايج قابل اعتمادي را در منطقه موردنظر ارائه مي دهد.

متن کامل مقاله