عنوان
واکاوي روانشناختي و اجتماعي حفاظت منابع آب: راهکاري براي کاهش آسيب‎پذيري در مقابل کم‏آبي
نویسنده (گان)
Karimi,Hamid
چکیده مقاله
بسياري از مسائل محيط‎زيستي مانند کمبود آب از رفتارهاي انسان نشأت مي‎گيرند. هدف اين پژوهش تحليل رفتار حفاظت آب کشاورزان ايراني با استفاده از نظريه‎ي اجتماعي ـ شناختي بندورا بود. براي اين منظور، پيمايشي مقطعي براي گردآوري داده‏ها انجام گرفت. از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش استفاده گرديد و نمونه‏اي 380 نفري (380=n) از کشاورزان با رويکرد نمونه‎گيري تصادفي طبقه‎اي با انتساب متناسب انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که متغيرهاي نظريه‎ي اجتماعي ـ شناختي توانستند 7/72 درصد از واريانس متغير وابسته رفتار حفاظت آب را پيش‎بيني کنند. همچنين، بررسي اثرات مستقيم بر روي رفتار حفاظت آب حاکي از آن بود که متغيرهاي نيت حفاظت آب، عوامل اجتماعي ـ ساختاري، ادراک در زمينه رفتار ديگران، انتظارات پيامدي، خودکارايي و هم‎نظم‎دهي در زمينه حفاظت آب اصلي‎ترين تعيين‎کننده‎هاي رفتار حفاظت آب بودند. نتيجه‎گيري‎ها نشان داد که استفاده از بينش‏هاي نظريه‎ي اجتماعي ـ شناختي شيوه‏اي مفيد براي تقويت رفتارهاي حفاظت آب کشاورزان و کاهش آسيب‎پذيري آنان در مقابله با کم‎آبي است.

متن کامل مقاله