عنوان
بررسي تغيير پارامترهاي اقليمي بر کاهش دبي حوضه ايستگاه¬هاي هيدرومتري (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري قليان سکانه)
نویسنده (گان)
همه زاده,پرستو;ميرزايي,رضا;زيودار,مظفر;سعيدي,شيرين
چکیده مقاله
در حوضه آبريز برخي از ايستگاه‌هاي هيدرومتري، باوجود عدم مصرف آب، جريان سطحي کاهش داشته است. به‌منظور بررسي اثر پارامترهاي اقليمي در کاهش دبي رودخانه، ايستگاه هيدرومتري قليان سکانه واقع در استان لرستان که از نظر برداشت تقريباً بکر بوده انتخاب گرديد. به¬منظور تعيين سال کاهش دبي به کمک جرم مضاعف سال شکست تعيين گرديد. ازآنجايي‌که قرار شد تغييرات دبي با¬توجه¬به پارامترهاي اقليمي سنجيده شود، بارش و دما نيز مشابه دبي براي دوره 30 ساله (1394-1365) در سه دوره: کل دوره، قبل شکست و بعد شکست تحليل گرديدند. مطابق آزمون من کندال دبي و بارش در کل دوره کاهش يافت. نتايج تحليل ميليمتراژهاي بارش نشان داد که بارش¬هاي با ميليمتراژ بالا که توانايي توليد رواناب دارند، بعد شکست کاهش يافته¬اند. براي تحليل دما از اطلاعات ايستگاه اليگودرز استفاده شد. مطابق آن مقادير ميانگين سالانه دما ثابت بوده و تنها اختلافاتي در ماه‌هاي گرم مشاهده شد. با استفاده از بيلان هيدروکليماتولوژي، ضريب رواناب براي کل دوره، قبل شکست و بعداز آن به ترتيب 40،42 و 38 درصد برآورد گرديد که نشان از کاهش قابل ملاحظه رواناب در بعد از شکست مي‌باشد. نتايج تحليل حساسيت دما و بارش نشان داد که ضريب رواناب به تغييرات بارش حساسيت بيشتري دارد.

متن کامل مقاله