عنوان
آشکارسازي تغييرات مخاطره خشکسالي هواشناسي تحت تاثير تغيير اقليم (مطالعه موردي: زير حوضه افين)
نویسنده (گان)
کواکبي,غزاله;موسوي بايگي,محمد;عليزاده,امين ;مساعدي,ابوالفضل;جباري نوقابي,مهدي
چکیده مقاله
در سراسر جهان، خشکسالي در ميان تمام خطرات طبيعي از نظر تعداد افرادي که به طور مستقيم تحت تأثير قرار دارند، رتبه اول را دارد. اگر تغييرات شدت و توزيع مکاني بارندگي قابل توجه باشد، ممکن است يکي از جدي ترين خطرات ناشي از تغييرات آب و هوايي باشد. در حال حاضر شواهد قوي در مورد گرمايش جهاني وجود دارد. گرمايش جهاني منجر به تغيير در بارندگي و ساير متغيرهاي آب و هوايي خواهد شد. با توجه به اينکه مقادير شاخص خشکسالي تنها نمايانگر شدت خشکسالي با توجه به مقادير بارش مي¬باشد، لذا در اين مطالعه سعي شده است که تنها وضعيت شدت خشکسالي در نظر گرفته نشود، بلکه مخاطره يک واقعه خشکسالي مطالعه شود. براي اين منظور از داده¬هاي ايستگاه¬هاي باران سنجي و تبخير سنجي واقع در زيرحوضه افين در طي دوره آماري2015-1989 استفاده شد. به¬منظور پيش¬بيني و آشکارسازي تغييرات مخاطره خشکسالي براساس شاخص خشکسالي SPEI در طي دوره آتي (2100-2020)، از يک مدل ترکيبي بدست آمده از سه مدل ريزمقياس اقليمي پروژه CORDEX استفاده شد. از جمله نتايج اين مطالعه مي¬توان به افزايش تعداد وقايع خشکسالي و همچنين تغيير در طبقات شدت خشکسالي در فصل بهار براساس دو سناريو انتشار RCP45 و 85 اشاره کرد.

متن کامل مقاله