عنوان
بررسي تاثير خشکسالي اقليمي و هيدرولوژيکي درحوضه آبخيز گاماسياب
نویسنده (گان)
زينعلي,معصومه;فرزي,سهيلا;گلابي,محمد رضا ;رادمنش,فريدون
چکیده مقاله
خشکسالي يکي از پديده‌هاي طبيعي بوده که در طول تاريخ پيوسته گريبان¬گير بشر بوده است.تحقيق حاضر به منظور بررسي و ارزيابي خشکسالي و تأثير آن برکيفيت آب¬هاي سطحي در حوزه آبخيز گاماسياب مي‌باشد. بدين منظور پديده خشکسالي اقليمي و هيدرولوژيکي و همچنين تغييرات پارامترهاي کيفيت آب در يک دوره آماري 30 ساله (94-1364) مورد بررسي قرار گرفت. براي بررسي خشکسالي اقليمي از دو روش شاخص بارش استاندارد شده و آزمون من-کندال استفاده شد. خشکسالي هيدرولوژيکي نيز با استفاده از دو روش شاخص دبي استاندارد شده و روش من-کندال و همچنين تغييرات پارامترهاي کيفيت آب نيز با روش من-کندال بررسي شدند. اختلاف مقدار رواناب سطحي در دوره‌هاي خشکسالي اقليمي نسبت به کل دوره و همچنين بر اساس نتايج شاخص بارش استاندارد شده نيز در تمامي ايستگاه‌هاي مورد بررسي سال¬هاي 1368-1364 يک دوره ترسالي، از سال¬هاي 1368 تا 1390 دوره نرمال و در سال-هاي 1394-1390 دوره خشکسالي حاکم بوده است. بررسي خشکسالي هيدرولوژيکي نيز نشان داد که کل دوره مورد بررسي در تمامي ايستگاه¬ها يک روند کاهشي در مقدار رواناب سطحي وجود داشته است.

متن کامل مقاله