عنوان
واکاوي آماري همديدي توفان هاي گردوغبار در بندر چابهار
نویسنده (گان)
سالاري فنودي,محمدرضا;خواجه اميري خالدي,چکاوک
چکیده مقاله
براي اين منظور ضمن تحليل آماري دوره مورد نظر، موج هاي گرد و غباري مهم استخراج گرديد که بنابر گسترش و فراواني گرد و غبار در دوره مورد بررسي، موج گرد و غباري 12 تا 15 فوريه 2009 به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. جهت بررسي نحوه شکل گيري، انتقال و گسترش آن، نقشه هاي همديدي فشار متوسط سطح دريا و ارتفاع ژئوپتانسيل ترازهاي (850، 700 و 500 هکتوپاسکال) و همچنين نقشه هاي رطوبت نسبي، سمت و سرعت باد و نقشه هاي امگا تحليل گرديد. بررسي نقشه هاي همديدي اعم از نقشه هاي سطح بالا و سطح زمين نشان داد که هسته اوليه اين رخداد بر روي بيابان هاي عربستان شکل گرفته است که در ادامه با تقويت و گسترش اين هسته و ايجاد شيو فشار و همچنين تاثير هماهنگ فراز شکل گرفته بر روي عربستان و و فرود عميق در شرق کشور،

متن کامل مقاله