عنوان
تغيير در تبخير سالانه درياي خزر
نویسنده (گان)
شيرواني,امين
چکیده مقاله
در تحقيق حاضر، سري هاي زماني تبخير سالانه براي درياي خزر در محدوده 36 درجه شمالي تا 40 درجه شمالي و 50 درجه غربي تا 53 درجه غربي (مناطق جنوبي درياي خزر) براي دوره 1958 تا 2017 براي تخمين ميزان تبخير سالانه، تحليل روند خطي و نقطه تغيير مورد مطالعه قرار گرفت. در اين تحقيق از داده هاي ماهانه گره بندي شده OAFLUX با دقت مکاني يک درجه در يک درجه استفاده شد. ميانگين دراز مدت ميزان تبخير در محدوده مورد مطالعه در حدود 1051 ميلي متر در سال مي باشد. تحليل روند خطي نشان داد که تبخير سالانه داراي روند افزايشي مي باشد و به طور متوسط سالانه حدود 3.8 ميلي متر در سال ميزان تبخير افزايش داشته است. آزمون نسبت درست نمايي نيز نشان داد تبخير سالانه در سال 1982 تغيير معني داري داشته است به طوري که ميانگين سري هاي زماني قبل و بعد از سال 1982 به ترتيب برابر 972 و 1103 ميلي متر بوده است.

متن کامل مقاله