عنوان
پيش بيني تغييرات اقليمي دماي هوا توسط مدل RegCM جفت شده با مدل درياچه در دهه آينده (مطالعه موردي شمالغرب و غرب ايران)
نویسنده (گان)
خدامرادپور,مهرانه;خاني,فاطمه;محمودوند,رحيم
چکیده مقاله
خروجي¬هاي دماي مدل RegCM جفت¬شده با طرحواره سطح CLM4.5 و مدل درياچه با شرايط مرزي مدل CSIRO-MK36 تحت سناريوي RCP4.5 در شمالغرب و غرب کشور شامل استان¬هاي آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، همدان و کردستان، در دوره ارزيابي (2015-2006) و دوره پيش¬بيني (2025-2016) طي ماه¬هاي فصل رشد (مارس تا نوامبر) مورد بررسي قرار مي¬گيرد. ارزيابي مدل در شبيه¬سازي دماي هوا در دوره ارزيابي نشان از عمکرد مناسب مدل، به¬ويژه مدل درياچه، در برآورد بيشينه، کمينه و به¬ويژه ميانگين دماي هوا در مقياس زماني روزانه، به-دليل خطاهاي کوچک¬تر و ضريب کارايي مثبت و بالاي مدل، دارد. دماهاي بيشينه، ميانگين و به¬ويژه کمينه دماي هوا در دوره پيش¬بيني نسبت به دهه اخير در اکثر ماه¬ها، به¬جز ماه¬هاي مارس، آوريل و سپتامبر، افزايش مي¬يابد. روندهاي زماني آزمون ناپارامتري اصلاح¬شده من-کندال در دماي هوا در مقياس دهه طي سال¬هاي 1996 تا 2025 فاقد روند معني¬دار و در کل دوره مورد مطالعه داراي روند معني¬دار افزايشي در اکثر ايستگاه¬ها است. بيشترين روند افزايشي معنادار در دماي کمينه (سقز با افزايش ºC9/6 در سه دهه) و بيشترين روند کاهشي در دماي بيشينه (مهاباد با کاهش ºC3/3 در سه دهه) رخ خواهد داد.

متن کامل مقاله