عنوان
بازسازي داده‌هاي گمشده در متغيرهاي ‌ هواشناسي مورداستفاده جهت برآورد تبخير و تعرق روزانه
نویسنده (گان)
خانساري,سمانه;رضائي,عباس;شيري,جلال;دشتي,شهريار;حاتمي ملکي,حميد
چکیده مقاله
در موارد زيادي بنا به دلايلي داده‌هاي هواشناسي موجود نيست. اين داده‌ها نيز قبل از آن که مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند، بايد باز سازي شوند. به هفت روش بازسازي داده گمشده در متغيرهاي روزانه (دماي کمينه و بيشينه هوا، رطوبت نسبي کمينه و بيشينه هوا، ميانگين سرعت باد، ساعات آفتابي و بارش) مورد نياز در برآورد تبخير و تعرق در ايستگاه هواشناسي مراغه مورد ارزيابي (با معيار NRMSE و NSE) قرار گرفت. نتايج نشان داد که بهترين روش براي دماي کمينه روش نسبت‌ها با رتبه خوب؛ دماي بيشينه با روش‌هاي نسبت‌ها، تفاضل‌ها، گرافيکي، ميانگين روز قبل و بعد با رتبه عالي و درون‌يابي با رتبه خوب؛ رطوبت نسبي کمينه با روش‌هاي تفاضل و ميانگين‌گيري با رتبه خوب و روش ميانگين روز قبل و بعد با رتبه نسبتا خوب؛ رطوبت نسبي بيشينه با روش‌هاي نسبت‌ها، تفاضل، ميانگين‌گيري با رتبه خوب و روش‌هاي گرافيکي و ميانگين سال قبل و بعد با رتبه نسبتا خوب؛ ميانگين سرعت باد فقط با روش ميانگين روز قبل و بعد با رتبه ضعيف؛ ساعات آفتابي با روش‌هاي گرافيکي، درون‌يابي، نسبت‌ها و ميانگين‌گيري با رتبه خوب و بارش با روش ميانگين‌گيري، نسبت‌ها و تفاضل با رتبه ضعيف مي‌باشند.

متن کامل مقاله