عنوان
بررسي و تحليل تغييرات زماني - مکاني بارش¬هاي شديد بهاره غرب و شمال-غرب ايران
نویسنده (گان)
دوستکاميان,مهدي;شيري کريم وندي,امين
چکیده مقاله
بارش سنگين از مهم¬ترين پديده¬هاي اقليمي است و به‌عنوان يکي از جلوه¬هاي بارش، برآيند سازوکار پيچيده¬اي است که شناخت عوامل مؤثر در رخداد آن از اهداف اين مطالعه است. به همين منظور در پژوهش حاضر به ارزيابي سازوکار همديد بارش‌هاي بهاره غرب و شمال غرب ايران پرداخته‌شده است. در اين راستا جهت دست¬يابي به اهداف پژوهش، از پايگاه داده مورداستفاده قرار گرفت: پايگاه داده¬هاي محيطي شامل مشاهدات شبکه‌بندي شدهِ بارش روزانه ايران در سه بخش 1434، 578 و 283 ايستگاه همديد با تفکيک مکاني 15× 15 کيلومتر و براي دوره آماري 55 ساله (1961- 2016 ميلادي) مي¬باشد. بعد از تشکيل پايگاه داده¬ به‌منظور استخراج بارش سنگين، سه معيار آستانه صدک 95 به بالا، پوشش 50 درصدي به‌شرط پيوستگي مکاني و تداومِ حداقل دو روز پشت سر هم در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که به‌طورکلي در فصل بهار بارش در پهنه موردمطالعه به‌جز نواحي کوچکي در شمال آن از روند کاهشي برخوردار بوده است.

متن کامل مقاله