عنوان
بررسي تغييرات غلظت تريتيوم (3H) در بارندگي ها در مقياس جهاني، منطقه اي و ايران
نویسنده (گان)
سليماني وليکندي,طوبي;محمدزاده,حسين
چکیده مقاله
تريتيم تنها ايزوتوپ راديواکتيو هيدروژن، بعد از آزمايش بمب هاي هيدروژني به مقدار زيادي وارد اتمسفر و سپس وارد چرخه هيدرولوژيکي شد که از افزايش ناگهاني غلظت تريتيم موجود در بارندگي سرتاسر جهان در سال 1962 ميتوان پي به موضوع برد که ميزان افزايش در نيمکره شمالي بيشتر از نيمکره جنوبي بوده است. طول و عرض جغرافيايي، دما، ارتفاع و ميزان بخار هوا بر روي مقدار غلظت تريتيوم متاثر ميباشد. سن نزولات جوي در غرب ايران حدود 5-10 سال و سن منابع آب در دو رنج آبهاي قديمي (تغذيه قبل از سال 1950) و ترکيبي از آبهاي جديد و قديمي (مخلوطي از تغذيه جديد و تغذيه قبل از سال 1950) مي باشد.

متن کامل مقاله