عنوان
بررسي و پيش‌بيني اثرات تغييراقليم بر خشکسالي هواشناسي استان قزوين
نویسنده (گان)
ميرگل,بهنام;دانشکار آراسته,پيمان
چکیده مقاله
يکي از اثرات طبيعي تغييرات اقليمي، خشکسالي است که تحت تأثير کاهش يا افزايش يک يا چند عامل اقليمي به‌وجود مي‌آيد و موجب وارد آمدن خسارات زيادي به جوامع انساني مي‌شود. در اين پژوهش، ابتدا خروجي مدل گردش‌عمومي‌جو HadCM3‌ تحت دو سناريو A2 و B2 توسط مدل SDSM‌ ريزمقياس‌ شد و مقادير بارش براي دوره (2040-2016) شبيه‌سازي شد. سپس مقادير بارش دوره پايه (2015-1995) به‌ همراه مقادير پيش‌بيني شده توسط مدل مذکور، جهت پايش خشکسالي استان قزوين توسط شاخص بارش استاندارد شده (SPI) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که در دوره پايه، 8 سال خشکسالي و 12 سال ترسالي و در دوره آتي تحت هر دو سناريو 12 سال خشکسالي و 12 سال ترسالي مشاهده شد که با توجه به دوره آماري متفاوت آن‌ها، در آينده درصد سال‌هاي خشکسالي نسبت به دوره پايه افزايش خواهد داشت ولي شدت خشکسالي دوره پايه بيشتر از دوره آينده خواهد بود.

متن کامل مقاله