عنوان
بررسي نقش بيابان قره قوم ترکمنستان به عنوان مهمترين خاستگاه فرامنطقه اي طوفانهاي گردوغبار در استان خراسان رضوي
نویسنده (گان)
رئيس پور,کوهزاد
چکیده مقاله
استان خراسان رضوي داراي آب و هواي خشک و نيمه خشک مي باشد که هرساله طوفانهاي گردوغبار متعددي در سطح آن اتفاق مي افتد. بنابراين آگاهي از وضعيت روند و نواحي منشأ اين مخاطره، از ضرورتهاي مطالعااتي مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از تکنيکها و تحليل هاي مختلف آماري، همديدي و سنجش از دور به بررسي نقش بيابان قره¬قوم ترکمنستان به عنوان مهمترين خاستگاه فرامنطقه اي طوفانهاي گردوغبار دراستان خراسان رضوي پرداخته شده است. نتايج حاصله بيانگر فراهم شدن سازوکار ديناميکي لازم بر روي بيابان قره قوم (مرکز کم فشار) و نيمه جنوبي درياي خزر (مرکز پرفشار) مي باشد. حاکميت چنين شرايطي منجر به ايجاد ناپايداري و صعود هوا در ناحيه بياباني مذکور و خيزش گردوغبار به جو را فراهم نموده است. با توجه به مسير حرکت و سرعت باد و غلبه جريان شمالشرقي ـ جنوبغربي باد، گردوغبار از بيابان قره قوم به سمت استان خراسان رضوي انتقال مي يابد. نتايج حاصل از پايش ماهواره اي AQUA/MODIS از قبيل اعمال الگوريتم BT، شاخصهاي (AOT, DC, DMD) و همچنين شبيه سازي توسط مدل WRF – chem توافق زيادي با شرايط هواشناسي حاکم در زمان وقوع گردوغبار نشان مي دهد.

متن کامل مقاله