عنوان
بکارگيري داده هاي تحت شبکه GPV در پس پردازش خروجي مدل‌هاي ديناميکي جهت ارائه پيش بيني خشکسالي
نویسنده (گان)
صمدي نقاب,سينا;ساري صراف,بهروز;ملبوسي,شراره;رستگار,محمد تقي
چکیده مقاله
امروزه بدليل پراکندگي ايستگاه هاي موجود و نياز به دقت بالا در بکارگيري روش هاي پس پردازش، لذا استفاده از داده هاي شبکه اي از اهميت بالايي برخوردار بوده و نياز زماني و مکاني داده هاي مورد استفاده را برآروده مي سازد. همچنين با توجه به نوسانات پارامترهاي اقليمي و وقوع رفتارهاي غيرمتعادل در الگوي بارش كشور، استفاده از روش هاي ديناميكي مي تواند کمک بسياري را در تبيين اين شرايط ايفاد نمايد. لذا بدليل توزيع نامناسب داده هاي ديده باني شده، ‌ابتدا با استفاده از داده هاي بارش شبکه آفروديت و بکارگيري روش‌هاي پس پردازش MOS بر روي خروجي مدل پيش بيني ديناميكي در يک دوره 28 ساله بارش شبکه اي مدل پس پردازش شده و با وزن دهي متغيرهاي اقليمي خروجي مدل ديناميکي براي هر سلول شبکه داده و با تعيين ضرايب مدل آماري همبستگي چند متغيره، عمل پس پردازش کامل گرديد و خطاهاي سيستماتيک خروجي مدل جهت استفاده در مقياس هاي کوچک تا حدود زيادي کاهش يافت.‌ سپس داده هاي پيش بيني پس پردازش شده مدل ديناميکي، جهت محاسبه شاخص خشکسالي در راستاي ارائه پيش‌آگاهي استفاده گرديد و توانمندي روش بکار رفته با استفاده از شاخص هاي ارزيابي مورد سنجش قرار گرفت. نتايج نشان داد که اعمال پس پردازش آماري بر روي خروجي مستقيم مدل ديناميکي موجب بهبود پيش بيني ماهانه بارش و افزايش صحت پيش بيني شاخص خشکسالي نسبت به حالت بدون پس پردازش گرديده است

متن کامل مقاله