عنوان
تحليل زماني- مکاني ناهنجاري‌هاي بارش ايران در دهه گذشته
نویسنده (گان)
جامي,زهرا;روشندل,زهرا;مفيدي,عباس ;صالح آبادي,نرگس
چکیده مقاله
در اين مطالعه ناهنجاري مکاني و زماني بارش ايران در يک دهه اخير(2007-2016) نسبت به ميانگين بلند مدت(1981-2010) بررسي گرديد. براي اين منظور از داده‌هاي بارش مرکز MSWEB که داراي قدرت تفکيک بسيار بالا مي‌باشند استفاده گرديد. اين داده درواقع حاصل ترکيبي از داده‌هاي سنجنده اي، ماهواره‌اي و باز تحليل مي‌باشد. نتايج نشان داد که در ماه هاي ژانويه، فوريه، مارس، آوريل، نوامبر و دسامبر به طور ميانگين بارش نواحي شمال‌غرب تا جنوب غرب و همچنين شمال و شمال‌شرق ايران کاهش يافته و در ماه‌هاي مي تا اکتبر در بيشتر مناطق ايران بارش روند افزايشي داشته است. در بين فصول مختلف سال نيز، فصول زمستان، بهار و پاييز بارش در اکثر نواحي ايران ناهنجاري منفي را تجربه نموده است که علاوه بر آن در فصل بهار در شمال شرق و جنوب ايران و در فصل زمستان در شمال غرب کشور ناهنجاري مثبت بارش رخ داده است. در فصل تابستان نيز در نواحي از شمال شرق و مرکز ايران، ناهنجاري مثبت بارش ديده مي‌شود به عبارتي در فصل تابستان نسبت به فصول ديگر سال بارش بالاترين ناهنجاري هاي مثبت را تجربه نموده است.

متن کامل مقاله