عنوان
واکاوي ترموديناميکي-همديدي بارش سنگين آذربايجان (مطالعه موردي : سيل ۱۴ آوريل ۲۰۱۷)
نویسنده (گان)
اسمعيلي محمودابادي,اباذر
چکیده مقاله
دراين تحقيق يکي ازسنگين ترين بارش هاي نواحي شمال غرب کشور،که موجب خسارات جاني و مالي زيادي گرديد،از دو روش ترموديناميکي وسينوپتيکي ،مطالعه گرديد. ابتدا آماربارش روزهاي بارندگي از سازمان هواشناسي اخذ و سپس نقشه هاي آن ترسيم گرديد..نتايج حاصل از نقشه هاي اسکيوتي بيانگر بالا بودن شاخص هاي ناپايداري و به موجب آن فراهم بودن شرايط همرفتي در اکثر ايستگاه هاي منطقه بوده است. تشکيل ابر ضخيم از سطح زمين تا تراز ۶۵۰ هکتوپاسکالي بيانگر و تصديق کننده ي همين موضوع مي باشد.تحليل نقشه هاي سينوپتيکي نيز نشان داد، ناوه ي عميقي روي نيمه ي شمالي درياي سرخ استقرار يافته که علت تشکيل آن هسته ي کم ارتفاع شمال اروپاست که در مسير باد هاي غربي قرار گرفته است.با بررسي نقشه امگا مشخص شد ناپايداري در سطح زمين و سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال اتفاق افتاده و به عبارتي بارش شديد اتفاق افتاده ديناميکي بوده است. واگرايي شديد تراز فوقاني در محل جت جنب حاره اي و تشديد همگرايي در ترازهاي پايين تر از ۵۰۰ هکتوپاسکال بوده است همين امر سبب ريزش باران شديدي شده که منبع تغذيه آن از درياي سرخ و خليج فارس تامين شده است.

متن کامل مقاله