عنوان
بررسي الگوهاي همديدي موثر بر آلودگي هوا در کلان شهر مشهد
نویسنده (گان)
زابل عباسي ,فاطمه
چکیده مقاله
آلودگي هوا از جنبه‌هاي مختلف داراي اهميت است. مشهد يکي از کلان شهر هايي مي باشد که در آن آلودگي هوا مشکل ساز شده است .هدف مطالعه حاضرشناسايي الگوهاي جوي موثر برآلودگي هواي شهر مشهد طي سال 2016 مي باشد. براي شناسايي الگوهاي موثر در ايجاد آلودگي، داده هاي روزانه فشار سطح دريا (SLP) و 500 هکتو پاسکال به کار گرفته شد .نتايج نشان داد وجود ناوه در اطراف درياچه آرال، موجب ريزش هواي سرد به شمال شرق ايران شده و در سطح زمين موجب قوي تر شدن پرفشار سيبري گرديده، از طرفي استقرار يک سامانه پر فشار در غرب ايران موجب ورود جريانات شمال غربي شده، که اين الگوهاي فشار موجب کاهش شديد دما و پايداري هوا، تراکم غلظت آلاينده ها در شهر مشهد شده است. همچنين وجود کم فشارها ، باعث ناپايداري و انتقال ذرات گرد وغبار از بيابان هاي ترکمنستان به شهر مشهد شده اند.

متن کامل مقاله