عنوان
بررسي توزيع زماني – مکاني بارش در استان لرستان به منظور ارزيابي امکان اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها
نویسنده (گان)
اميدوار,کمال;کوشکي,حسين
چکیده مقاله
مهمترين پارامتر اقليمي جهت شناسايي مناطق مستعد بارورسازي ابرها بررسي وضعيت بارش است .براي بررسي وضعيت بارش در منطقه از داده هاي بارش روزانه,ماهانه و سالانه يازده ايستگاه سينوپتيک استان لرستان استفاده شده است .آمار همه ايستگاه ها در يک دوره ي30ساله (2010-1981) مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده ازنرم افزار GISبه پهنه بندي انواع نقشه هاي بارشي لازم پرداخته شد..اولين شرط لازم براي اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها از نظر سازمان هواشناسي جهاني داشتن ميانگين بارش سالانه ي بيش از 300ميليمتر در منطقه و رخداد بيشتر از نصف ميانگين بارش سالانه بين 3تا5 ماه است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که از لحاظ ميانگين بارش سالانه تقريبا تمام ايستگاه هاي منطقه ميانگين بيشتر از 300ميليمتر دارند و در مجموع براي اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها اولين شرط لازم رو دارا هستندو از لحاظ زماني به ترتيب فصول زمستان، پاييز و بهار و ماه هاي دسامبر تا آپريل يعني پنج ماه از سال شرايط بارشي در استان براي اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها مناسب مي باشد. از لحاظ مکاني هم به ترتيب ايستگاه هاي واقع در غرب ، جنوب غرب ، شمال و شمال غرب منطقه مورد مطالعه يعني استان لرستان از لحاظ بارشي شرايط مطلوب تري براي اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها را دارا مي باشند.

متن کامل مقاله