عنوان
تحليل بارش و پهنه بندي خشکسالي استان خراسان رضوي با استفاده از GIS
نویسنده (گان)
خزاعي,سحر;فخاري,مريم
چکیده مقاله
بررسي وضعيت بارش و خشکسالي در هر منطقه با توجه به تاثير آن بر شرايط اجتماعي و اقتصادي ضروري است. با توجه به اينکه بارش در سطح هر منطقه به صورت نقطه¬اي اندازه¬گيري مي¬شود، لازم است که از روش¬هاي دورن¬يابي براي پهنه¬بندي بارش و خشکسالي در سطح منطقه استفاده کرد. در اين پژوهش به بررسي وضعيت بارش و پهنه¬بندي خشکسالي در سطح استان با استفاده از نمايه بارندگي SPIپرداخته شد. براي اين کار از آمار بارندگي 48 ايستگاه واقع در استان در سال¬هاي آبي 66-1365 تا 95-1394 استفاده شد. براي پهنه‏بندي خشکسالي از نرم¬افزار GIS و روش¬ درونيابي همسايگي طبيعي استفاده شد. نتايج نشان داد که مقدار بارندگي روند کاهشي دارد و در حال حاضر نيز استان در دوره خشکسالي قرار دارد. همچنين پهنه¬بندي خشکسالي براي سه سال خشک، مرطوب و نرمال نشان داد که بخش جنوب شرقي استان داراي بيشترين نوسان بارندگي است، به¬طوريکه در سال خشک اين منطقه داراي کمترين بارش و در سال مرطوب داراي بيشترين بارندگي است. تحليل¬هاي آماري نيز نشان داد که کاهش بارش در سطح استان هنوز از روند معني¬داري برخوردار نيست ولي با توجه به قرار گرفتن در سالهاي خشکسالي پي در پي اين موضوع در سالهاي آينده دور از انتظار نيست.

متن کامل مقاله