عنوان
بررسي روند تغييرات آب و هوايي و خشکسالي به کمک شاخص NDVI در نرم افزار ENVI-GIS (مورد مطالعه: شهرستان تهران 1380- 1395)
نویسنده (گان)
نصيري زارع,سعيد;افشاري,حميد
چکیده مقاله
خشکسالي، پديده اي طبيعي است¬ و درتمامي دوران ها اتفاق افتاده است، ولي در سال هاي اخير که رشد جمعيت و ميزان مصرف آب افزايش داشته بسيار مشهودتر بوده است. دراين راستا يکي از عوامل مهم و اساسي در مطالعات خشکسالي درهر منطقه، شاخصهايي است که بتوان براساس آن روند تغييرات خشکسالي را با استفاده از داده هاي ماهواره اي در طي دوره هاي زماني مختلف مورد بررسي قرارداد. تحقيق حاضر به دنبال بررسي روند تغييرات آب و هوايي درطي روند 15 سال گذشته در منطقه مورد مطالعه(شهرستان تهران) بود، لذا در اين تحقيق جهت بررسي روند تغييرات آب و هوايي و خشکسالي از داده هاي زميني ايستگاه سينوپتيک و داده هاي ماهواره اي لندست و شاخص NDVI استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که در طي سالهاي1380 تا سال 1395 به دليل افزايش بارش ساليانه و مساعد بودن دما برمساحت پوشش گياهي درمنطقه مورد مطالعه افزوده شده ولي در سال 1395، به دليل افزايش دما و کاهش بارندگي در اين سال از ميزان مساحت پوششگياهي کاسته شده است و اين مويد آغاز دوره اي از خشکسالي در منطقه مورد مطالعه است.

متن کامل مقاله