عنوان
بررسي اثر تغييرات کاربري اراضي بر تعداد روزهاي گردوغباري (مطالعه موردي: شهرستان مهران)
نویسنده (گان)
قيصوري,مرتضي;صفريان,سهيلا;قمري,يگانه;صابري,عارف
چکیده مقاله
امروزه فناوري‌هاي سنجش‌ازدور و سامانه‌ي اطلاعات جغرافيايي به‌عنوان دو عنصر اصلي در پايش کاربري اراضي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير، پديده گردوغبار شرايط اقتصادي، اجتماعي و اکولوژيکي بخش‌هاي غربي کشور را به شدت تحت تأثير قرار داده است در پژوهش حاضر به بررسي يکي از عوامل اصلي و مؤثر بر اين پديده پرداخته شد در اين تحقيق از تصاوير سنجنده لندست جهت بررسي و آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي در طي دوره ده ساله 2007 تا 2017 و روز‌هاي گردوغباري در دو دوره مذکور استفاده شد. در بررسي صورت گرفته ابتدا کاربري‌هاي مذکور براي هر زير حوزه تفکيک شد و همبستگي مساحت هريک از آن‌ها با فراواني گردوغبار محاسبه شد نتايج نشان داد با کاهش در کاربري‌هاي جنگل و کشاورزي و باغداري و مرتع‌داري و افزايش اراضي باير تعداد روزهاي گردوغباري افزايش داشته است و در اين بررسي کاربري کشاورزي 87/87 ، جنگل 92/40، مرتع 93/10 کيلومتر مربع کاهش و اراضي باير69/139 کيلومتر مربع افزايش داشته است که مي‌تواند اثباتي بر ادعاي فوق باشد بنابراين توصيه مي‌شود با افزايش سطح اراضي داراي پوشش موانعي جهت کاهش بادها ايجاد نمود و همچنين با افزايش ميکروارگانيسم‌هاي خاک مانع از تخريب خاک‌هاي در حال تخريب شد.

متن کامل مقاله