عنوان
استفاده از روش فورنيه جهت براورد فرسايندگي باران در حوضه رودخانه خشک شيراز
نویسنده (گان)
صارمي ,حسين
چکیده مقاله
روش فورنيه با استفاده از پارامتر اقليمي بارش (متوسط بارش سالانه و ميانگين بارندگي پرباران ترين ماه سال )و دو پارامتر فيزيکي حوضه آبخيز (ارتفاع وشيب ) فرسايندگي باران را محاسبه مي کند. اين مدل ، تجربي توسط Fournier ( 1960 ) و براساس مطالعات انجام شده در حوضه هاي آبخيز خشك و نيمه خشك در كشورهاي تونس و الجزاير در قالب دو معادله يا دو مدل رگرسيوني براي برآورد رسوب در مقياس آبخيز ارائه شد. در اين مقاله نيز با استفاده از اين روش و با استفاده از توانايي GIS (ميان يابي وتعميم داده هاي تقطه اي به داده هاي پهنه اي)، تخمين توان فرسايندگي باران را به واقعيت نزديک تر نموده. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بين دو روش محاسبه توان فرسايندگي باران اختلاف قابل توجهي وجود دارد، به طوري که در روش استفاده از ميانگين ها، توان فرسايندگي باران حدود4/33 تن در کيلومترمربع در سال براورد گرديد اما با استفاده از توانايي هاي GIS اين ميزان حدود 3/59تن در کيلومتر در سال براورد گرديد.

متن کامل مقاله