عنوان
توسعه يک مدل برنامه ريزي رياضي به منظور مديريت بهينه ريسک سازماني
نویسنده (گان)
بابازاده,رضا;ثروتي گرگري,الناز
چکیده مقاله
سازمان ها به طور فزاينده اي با انواع ريسک رو به رو هستند. يکي از نکات اصلي براي برنامه ريزي استراتژيک سازمان مقابله با اين ريسکهاي غير قابل پيش بيني و آمادگي براي مواجهه با اين حوادث است. يک سازمان مي¬تواند دو نوع استراتژي مقابله با ريسک را داشته باشد. اول اينکه پس از وقوع حادثه يک سري برنامه هايي براي بهبود هر چه سريع تر سازمان داشته باشد و ديگر اينکه هنگام وقوع حادثه يک سري رويکردهايي را اتخاذ کند به گونه اي که حوادث ناگوار کمترين آسيب را به سازمان برسانند و بهبود سازمان پس از حادثه سريع تر اتفاق بيافتد. در اين مقاله يک مدل رياضي توسعه داده مي شود که هر دوي اين موارد را لحاظ مي¬کند. در اين بين سازمان يک سري ملاحظاتي را هم از قبيل حداقل زمان بازيابي، حداقل هزينه و نحوه استفاده از منابع به گونه اي که حداکثر قابليت اطمينان را داشته باشد مورد توجه قرار مي¬دهد تا سازمان بتواند به بهترين نحو به حالت اوليه بازگشته و تمام فعاليت¬هاي خود را از سر گيرد.

متن کامل مقاله