عنوان
زمانبندي و مسيريابي اعزام کادر پزشکي به منازل بيماران از مراکز درماني متفاوت با در نظر گرفتن انعطاف در انتخاب مراکز درماني مبدا و مقصد
نویسنده (گان)
اکبرپناه,حميد رضا;محمدي,محمد
چکیده مقاله
نياز روزافزون به استفاده از خدمات متنوع درماني در منازل و همچنين بالا بودن هزينه هاي بکارگيري پرستاران و پزشکان ، استفاده از تکنيک هاي بهينه سازي در اين نوع از سيستم هاي سلامت (HHC) را اجتناب ناپذير مي نمايد. در اين مقاله مدلي جهت زمانبندي و مسيريابي اعزام کادر پزشکي از مراکز درماني متفاوت ارئه مي گردد که در آن لزومي به بازگشت کادر پزشکي به همان مرکز درماني اعزام کننده نمي باشد. به بيان ديگر نوعي انعطاف درخصوص استفاده از دپارتمانها و مراکز درماني با توجه به موقعيت مکاني بيماران در نظر گرفته مي شود که همين امر از اتلاف زمان بکارگيري کادر پزشکي جلوگيري مي نمايد. مدل ارائه شده از نوع برنامه ريزي عدد صحيح آميخته مي باشد که نتايج حاصل از مدلسازي نشان مي دهد که هر پرستار از کدام مرکز اعزام و به کدام يک از مراکز بازگردد تا مجموع زمان و هزينه ها کاهش يابد.

متن کامل مقاله